Executive search

ADNOBIS hjälper företag och organisationer att rekrytera kvalificerade personer till lednings- och specialistfunktioner.

Med executive search menas att vi aktivt söker upp personer för tilltänkta uppdrag. Lång erfarenhet, upparbetade nätverk och systematiskt tillvägagångssätt utgör stommen i vår metodik.

Vi arbetar med stor respekt för både uppdragsgivares och kandidaters integritet. Vi värnar om en förtroendefull relation och förhåller oss till både uppdragsgivare och kandidater så att de vill och kan vända sig till oss i full trygghet i ett långsiktigt samarbete.

Vi följer ESK’s etiska regler för branschen.

Om uppdragsgivaren önskar använda sig av arbetspsykologisk testning samarbetar vi med legitimerade psykologer och använder enbart vetenskapligt utprövade testmetoder.

Etik

ADNOBIS följer de etiska och yrkesprofessionella regler, som har beslutats av ESK (www.esk.se). Denna policy gäller för samtliga konsulter som verkar inom eller tillsammans med ADNOBIS. Den enskilde konsultens etiska medvetenhet tillsammans med ansvarskänsla och kompetens, är avgörande för professionell hantering av uppdrag och goda relationer till uppdragsgivare och kandidater.

Dessa normer för god yrkesetik är de principer som ESK:s auktoriserade konsulter har förbundit sig att arbeta efter:

1. En auktoriserad konsult skall utföra sitt uppdrag omsorgsfullt med iakttagande av både uppdragsgivarens och kandidaternas intressen. Konsulten skall i sin yrkesutövning i allt värna om kundens, kandidaternas och sin egen integritet.

2. Konsulten förbinder sig till strikt konfidentialitet beträffande förhållanden som kommer till dennes kännedom i samband med uppdrag. Detsamma gäller för anställda eller andra som arbetar på dennes uppdrag.

3. Konsulten skall genomföra sina uppdrag på ett kvalificerat och professionellt sätt och personligen medverka till dess att uppdraget är avslutat.

4. Konsulten skall på förhand till uppdragsgivaren ange såväl arbetsmetoder som ekonomiska villkor och uppdragsvillkor.

5. Konsulten tar uppdrag enbart gentemot kund (arbetsgivare) och tar ej emot någon form av ersättning från kandidater. Konsulten får ej heller bedriva någon form av s.k. outplacement.

6. Konsulten skall förbereda uppdraget genom en noggrann analys av uppdragsgivarens situation med avseende på ekonomi, organisation, affärsidé etc. samt av den aktuella befattningen. Denna analys skall mynna ut i en med uppdragsgivaren överenskommen sökprofil.

7. Konsulten är skyldig att ge kandidater en saklig, balanserad och objektiv bild av uppdragsgivaren och befattningen.

8. Konsulten skall ha personligen intervjuat, informerat och med avseende på den aktuella befattningen utvärderat kandidater som presenteras för uppdragsgivaren. Konsulten skall inte medverka till någon diskriminering av kandidater på grundval av ålder, kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder eller sexuell läggning.

9. Konsulten skall hålla alla kontaktade kandidater informerade om läget i rekryteringsprocessen och följa upp avslutade uppdrag såväl med uppdragsgivare som med den anställde.

10. Konsulten får ej aktivt söka kandidater hos tidigare eller nuvarande uppdragsgivare under en period om minst ett år efter att senaste rekryteringen avslutats. Undantag från denna off limit-regel kan göras om uppdragsgivare och konsult skriftligen kommit överens om annat. För det fall konsulten använder sig av annonsering med anledning av krav från uppdragsgivare skall detta och konsekvenserna därav finnas med som en upplysning i samtliga uppdragsavtal.